RECENZENTSKI POSTUPAK I PRIJAVA RADOVA

Suvremene teme međunarodni su znanstveni časopis koji izdaje Sveučilište VERN’ iz Zagreba.
Suvremene teme izdaju prethodno neobjavljene radove iz politologije, sociologije, komunikacijskih znanosti i suvremene povijesti koji se bave područjem jugoistočne Europe. Časopis objavljuje radove jednom godišnje, na hrvatskom i engleskom jeziku.
Svi radovi koje uredništvo zaprimi proći će dvije vanjske, dvostruko anonimne recenzije. Konačnu odluku o objavi radova donosi uredništvo. Radovi za koje uredništvo nakon inicijalne procjene zaključi da ne udovoljavaju minimalnim standardima kvalitete časopisa neće biti poslani na recenziju,već će uredništvo priopćiti autorima da je rad odbijen. Ukoliko se dvije recenzije budu izrazito razlikovale u svojoj ocjeni rada, uredništvo će rad poslati na treću recenziju. Recenzenti će radove dobiti putem e-maila, zajedno s ovim formularom. na hrvatskom jeziku komentare na hrvatskom jeziku. Od recenzenata se očekuje da u roku od dva do tri tjedna po pristanku na recenziju popune obrazac za recenziju rukopisa.

Radovi ne smiju biti djelomično ili u cijelosti već objavljeni, ne smiju biti u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu, zborniku, knjizi i sl., niti smiju biti prijevod takvih radova. Uvjet za objavu rada u zborniku jesu dvije anonimne, pozitivne recenzije međunarodnih medijskih stručnjaka.

Časopis ne naplaćuje autorima objavljivanje članaka.
Časopis se financira vlastitim sredstvima izdavača.
Časopis ne podržava komercijalno oglašavanje i marketinške aktivnosti.

PRIJAVA RADOVA TE OBLIKOVANJE
Radovi se šalju isključivo kao .doc dokumenti elektroničkom poštom na adresu: st@vern.hr. Zbog anonimnih recenzija u posebnom dokumentu treba poslati ime, odnosno imena autora/autorica s mjestom zaposlenja, podatcima za kontakt (adresa/telefon/e-pošta). Na prvoj stranici treba biti ispisan naslov rada te sažetak koji upućuje na zadaće i cilj rada, metode istraživanja te najvažnije rezultate (120 do 150 riječi s popisom pet ključnih riječi) na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak treba biti veličine 10, proreda 1,0, uz obostrane uvlake od 2,5 cm. Ključne riječi služe lakšem pronalaženju rada pri mrežnom pretraživanju te stoga trebaju koristiti pojmove koji se često koriste u radu i koji najbolje odgovaraju sadržaju članka. Ključne riječi trebaju biti formatirane jednako kao i sažetak.

Radovi moraju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, fontom Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. Sve stranice trebaju biti numerirane. Fusnote trebaju biti poravnate, u istom fontu kao i glavni tekst, veličine 10, uz prored od 1,0. Fusnote služe dodatnim objašnjenjima, a ne referenciranju. Ukoliko se dodatna literatura spominje u objašnjenjima u fusnotima, ona mora biti navedene i u popisu literature na kraju članka. Radovi trebaju biti podijeljeni na odjeljke s pripadajućim obrojčanim podnaslovima. Radovi trebaju koristiti isključivo gornje i donje navodne znakove (npr. „znak”), a za navodnike unutar navođenog teksta jednostruke navodne znakove (‘znak’). Kurziv se koristi isključivo za strane riječi i nazive publikacija. Podebljano otisnuta slova koriste se samo za naslov i podnaslove te za naslove tablica i tablice. Citati koji su dulji od tri retka trebaju biti uvučeni lijevom uvlakom od 2,5 cm. Tablice i grafikoni trebaju biti centrirani, a tekst koji sadrže treba biti u istom fontu kao i glavni tekst, veličine 11, uz prored od 1,0. Ispod tablica i grafikona potrebno je navesti izvor podataka. Svaki prikaz knjige treba na početku navesti naziv u obliku: ime i prezime, naslov, mjesto izdavanja, izdavač, godina, broj stranica.

Izvorni znanstveni rad treba imati između 6000 i 10 000 riječi. Ova vrsta rada treba ponuditi izvorni doprinos, što, između ostalog, uključuje testiranje ili razvijanje nove teorije, testiranje i razvoj hipoteza, razvoj novog pojmovlja ili kritiku postojećeg, nove uvide u postojeću arhivsku građu ili obradu prethodno nepoznate arhivske građe te empirijska istraživanja poput ispitivanja javnog mnijenja, dubinskih intervjua, fokus-grupa i sličnog.

Pregledni rad treba imati između 4000 i 6000 riječi. Ova vrsta rada ima više sintetički, a manje analitički karakter. Ovakav rad može uključivati iscrpan pregled dosadašnje literature uz vlastite uvide i sugestije za daljnja istraživanja, no također može sadržavati okosnicu istraživanja, kritičke prikaze aktualnih istraživačkih pitanja te detaljan opis istraživačke građe.
Prikaz knjige treba imati između 1000 i 1500 riječi. Knjige koje se prikazuju moraju imati akademski karakter te ne smiju biti starije od dvije godine. Umjesto prikaza knjige, autori mogu takođe prikazati nekoliko srodnih naslova (do tri knjige) te ih kritički usporediti. Ovakva rasprava o knjigama treba imati između 2000 i 3000 riječi.
Časopis objavljuje članke isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku. Članci koji nisu pisani na standardnom hrvatskom jeziku neće biti objavljeni. Autori su dužni predati lektorirane tekstove. Autori trebaju obratiti pozornost na točno pisanje svih stranih imena i riječi, uz pripadajuća posebna slova.
Citati koji nisu na hrvatskom trebaju biti prevedeni. Citati koji su izvorno na nelatiničnim pismima trebaju biti transliterirani sukladno pravilima standardnoga hrvatskog jezika. Kod citiranja
literature koja je prijevod međunarodne literature na neki od jezika koji koriste fonetsko pisanje stranih imena, imena autora trebaju se pisati izvorno, a prijevod naziva djela treba biti zadržan u popisu literature sukladno prijevodu na neki od spomenutih jezika. Format datuma je: 1. svibnja 2020. Brojevi manji od 10 pišu se slovima.

NAVOĐENJE LITERATURE
Autori trebaju koristiti APA stil citiranja, 7. izdanje https://apastyle.apa.org/
*Autori koji prijavljuju radove na engleskom jeziku, trebaju koristiti upute za navođenje literature na engleskom jeziku!
Reference se stavljaju u zagrade i navode u tekstu, ne u bilješkama.
Bilješke se koriste za komentar ili naknadno objašnjenje.
Ne koriste se oznake poput ibid. i op. cit.

NAVOĐENJE IZVORA UNUTAR TEKSTA :
a) Kad se u tekstu referencira na rad nekog autora u tekstu se navodi prezime autora i u zagradi godina objave rada:
Npr. U svom radu Horvat (2020) tvrdi…
Ili

Npr. Istraživanje pokazuje… (Horvat, 2020).

b) Ako je riječ o izravnom citatu, obavezni su navodni znakovi, a može se dodati i broj stranice:
Npr. Istraživanje pokazuje „…“ (Horvat, 2020, str. 5).

c) Ako je riječ o dva autora, navode se prezimena oba autora i godina objave rada.
Prezimena autora se odvajaju veznikom „i“:
Npr. …. (Horvat i Ivić, 2020)

d) Ako je riječ o radu tri ili više autora, navodi se samo prezime prvog autora te kratica „i
sur.“:
Npr. U svome radu Horvat i sur. (2020) prikazuju…
Ili
Npr. Horvat i sur. (2020) prikazuju…


e) Ako je isti autor objavio veći broj radova u istoj godini, uz godinu svakog rada dodaje se malo slovo, a, b, c, d:
Npr. Prvotne Horvatove tvrdnje (2003a) razlikuju se od Horvatovog kasnijeg
objašnjenja (2003b)…


f) Ako se ne navodi pojedinačni autor već je autor korporativno tijelo, organizacija, ured, udruga, državna institucija, prvi put se koristi puno ime:
Npr. Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO, 2019),
Kod svakog sljedećeg navođenja koristi se samo akronim: MZO (2020)

g) Ako se ne koristi originalni izvor, već je tvrdnja preuzeta iz sekundarnog izvora, u tekstu je potrebno navesti i jedan i drugi izvor:
Npr. Smithova (2003) tvrdnja kao što Horvat (2020) navodi…
Ili
(Smith, 2003, prema Horvat, 2020)

U popisu literature navodi se samo čitani izvor npr. Horvat.

NAVOĐENJE IZVORA NA KRAJU RADA – POPIS LITERATURE:
Knjiga:
Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov (podatak o izdanju ako postoji). Nakladnik. DOI ili URL ako postoji

Jedan autor:
Castells, M. (2003). Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Naklada Jesenski i Turk.
Ili
Saxenian, A. (2006). The new Argonauts: Regional advantage in a global economy. Harvard University Press.

Više autora:
Jamieson, K. H. i Campbell, K. K. (1992). Interplay of influence: News, advertising, politics, and the mass media. Wadsworth Publishing.

Poglavlje u knjizi:
Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov poglavlja: podnaslov poglavlja. U: Inicijal(i) i prezime urednika (ur.), Naslov knjige: podnaslov (podatak o izdanju ako
postoji, str. od-do). Nakladnik.

Massey, G., Hodson, R. i Sekulić, D. (2004). Nacionalizam, liberalizam i liberalni nacionalizam u poslijeratnoj Hrvatskoj. U: D. Sekulić i sur. (ur.), Sukobi i tolerancija: o društvenoj
uvjetovanosti nacionalizma i demokracije (str. 225-255). Naklada Jesenski i Turk.

Članak u časopisu:
Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, volumen/godište(broj), od-do.

Bertan, S. (2020). Restaurant rankings factors in gastronomy tourism. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 68(1), 34-42.

Članak s DOI brojem:
Philips, A. Q. (2020). Just in time: Political policy cycles of land reform. Politics, 40(2), 207-226.
https://doi.org/10.1177/0263395719859459

E-časopisi ili baze:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, volumen/godište(broj), od-do. Naziv baze podataka. URL
Holy, M. (2019). Oraclum Intelligence Systems case study: Usage of Big Data in the political elections prediction. Suvremene teme: međunarodni časopis za društvene i
humanističke znanosti, 10(1), 67-82. https://suvremene-teme/oraclum-intelligence-systems-case-study-usage-of-big-data-in-the-political-elections-prediction/