Transmedijske funkcije filmskih stilskih figura i jezičnih odstupanja od norme u informativnim televizijskim emisijama

Pregledni rad
https://doi.org/10.46917/st.11.1.3

Sažetak

Govorimo li o komunikološkoj funkciji medija u globalno umreženom društvu, danas je gotovo nezamislivo promišljanje tih funkcija bez problematiziranja njihove transmedijske naravi. Oslanjajući se na sociosemiotičku analizu, rad istražuje funkcije leksičkih odstupanja od jezične norme i to u hrvatskom i engleskom jeziku te televiziji i filmu. Svrha rada je ponajprije pokazati na koji način odstupanja u engleskome jeziku (sleng) u filmu Jima Jarmuscha Noć na zemlji (1991) uspostavljaju kulturološke koncepte te upućuju na usvajanje interkulturalnih kompetencija. Usto, analiza zahvaća i ulogu upotrebe anglicizama u hrvatskome jeziku kako na javnoj televiziji tako i komercijalnim televizijama. Udružene analize upućuju na daljnju sociolingvističku raspravu o potrebi kritičke jezične i vizualne pismenosti u medijima kao i činjenicu da su otkloni od normi iznimno važni pri usvajanju vizualne i medijske pismenosti u globalnoj kulturi. Odnos masovnih medija i jezika nije samo uputa na njihova intrinzično komunikološka svojstva već i jasan podsjetnik na stalnu premreženost društvenog i humanističkog područja.

Similar Posts