Talenti nastavnika Veleučilišta VERN’ prema Gallupovom Clifton StrengthsFinder 2.0 upitniku

Sažetak

Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojoj
pripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana je među nastavnicima prema spolu, pripadnosti određenoj katedri te prema činjenici ima li nastavnik osim akademskog angažmana i dodatni angažman u poslovnom procesu. Rezultati istraživanja pokazuju da profil nastavnika na Veleučilištu VERN’ ima sljedeće talente: Učenje, Odgovornost, Sakupljanje, Postignuće i Međuodnos.
Nastavnice ne pokazuju značajna odstupanja od dobivenog profila nastavnika, kao što
je to slučaj kod muških nastavnika. Prisutne su razlike među katedrama. Nastavnici s angažmanom u poslovnom procesu u potpunosti odgovaraju profilu VERN’ovog nastavnika dok su kod nastavnika koji imaju isključivo nastavni angažman prisutna manja odstupanja.

Similar Posts