Talenti nastavnika Veleučilišta VERN’ prema Gallupovom Clifton StrengthsFinder 2.0 upitniku

Sažetak Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojojpripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana…