Enkulturacija i degenerativni princip

Sažetak Model enkulturacije koji predlažem operira s tezom kako su pojedinciintrinzično idiosinkrazijski. Potpora idiosinkraziji pojedinaca počinje na razini neurona te na kraju zahvaća i interindividualne fenomene. Kako bih potkrijepio svoj stav, oslanjam se na kognitivnu i društvenu teoriju, pogotovo rad neurologa Geralda Edelmana (2004.) i njegovu „teoriju selekcije neuronskih grupa” (TNGS) te Sahlinsa (2000.) injegove…