„Nisam sigurna što je, ali je bitno“ – analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju

Sažetak

U teorijskom dijelu rada daje se prikaz različitih pristupa i definicija održivog razvoja, analizira se uloga visokoškolskih institucija u promicanju ideje održivog razvoja i izloženi su rezultati dosadašnjih istraživanja koja se bave socijalno-ekološkom problematikom. U empirijskom dijelu rada izlažu se rezultati pilot istraživanja provedenog na Sveučilištu u Rijeci (2007.) na uzorku od 105 studenata. Cilj istraživanja bio je ispitati informiranost i razumijevanje koncepta održivog razvoja, kao i stavove i ponašanje
povezane s nekim aspektima tog koncepta. Glavna pretpostavka istraživanja, da ispitanici slabo poznaju koncept održivog razvoja, te da, kao posljedica, njihovi stavovi i životne navike ne daju garancije za potreban pristup ovome području, potvrđena je. Drugim riječima, većina ispitanika ne zna definirati održivi razvoj. Ispitanici najmanje
percipiraju odgovornost škola u promociji ideje održivog razvoja. Prema njihovom mišljenju, važniju ulogu imaju udruge i mediji, a najvažniju politička razina. Studenti smatraju da je upravo politička volja prva stepenica u promociji ideje održivog razvoja, odakle se onda treba širiti društvom. Bez inicijalne aktivnosti s političke razine promocija ideje održivog razvoja nije moguća.

Similar Posts