Direktna marketinška komunikacija promatrana kroz prizmu supkultura generacije Y i Z

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.2

Donošenje ispravnih odluka o marketinškom komuniciranju važan je čimbenik tržišnoga uspjeha. Kako bi pridobili i zadržali potrošače, poduzeća ulažu značajne napore u razumijevanje njihovih potreba i želja te u kreiranje personalizirane ponude i načina komunikacije. Direktna marketinška komunikacija ima obilježja neposrednosti, prilagodljivosti, personaliziranog pristupa, interaktivnosti i mjerljivosti. Pojavom digitalnih kanala dolazi do proširene primjene direktne marketinške komunikacije koja danas uključuje direktni i digitalni marketing. Ukratko su izložene odrednice supkulture promatrane kroz generacijsku pripadnost na primjeru Y i Z generacije. Provedeno je kvantitativno istraživanje na uzorku od 200 ispitanika radi stjecanja uvida u stavove pripadnika Y i Z generacije prema odabranim alatima direktne marketinške komunikacije. U radu su prikazani i interpretirani rezultati o sličnostima i razlikama u stavovima ispitanika te su navedena ograničenja istraživanja kao i preporuke za buduća istraživanja.

Puni članak

Similar Posts