CONTEMPORARY issues
sign in | sign up | forgot username or password?

Search

Analiza vanjske politike: Crna Gora i arapske zemlje :: [>>>]
Blagojević, Jelisaveta
U radu je predstavljena konceptualna analiza osnovnih vanjskih i unutarnjih odrednica vanjske politike te osnovnih teorijskih pristupa donošenja vanjskopolitičkih odluka, s osvrtom na pristup prednosti i nedostataka temeljenog na racionalnom izboru koji ukazuje na uspostavu kauzaliteta izmeðu odluke i cilja koji se želi postići. U tom kontekstu ispitan je odnos izmeðu vanjskopolitičke odluke Crne Gore da suraðuje s arapskim zemljama i vanjskopolitičkog cilja koji se odnosi na unaprijeðenje gospodarskog prosperiteta i meðunarodnog položaja Crne Gore. Primjenom metode analize sadržaja, analize slučaja i komparativne metode došlo se do zaključka da potreba za većim gospodarskim rastom i poboljšanjem životnog standarda graðana Crne Gore odreðuje odluku o suradnji sa zemljama arapskog svijeta, posebno gospodarski stabilnim i bogatim zemljama Perzijskog zaljeva, s ciljem privlačenja investicija, što bi trebalo doprinijeti postizanju navedenog cilja.
keywords: vanjska politika; Crna Gora; arapske zemlje; investicije; racionalni izbor 
Europska unija i Južni Kavkaz (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija) :: [>>>]
Musladin, Marijana
Kraj Hladnog rata i dezintegracija Sovjetskog saveza uzrokovali su radikalne promjene u cjelokupnoj meðunarodnoj zajednici. Takvo stanje otvorilo je i nove mogućnosti za Europsku Uniju u smislu potrebe redefiniranja vanjske politike prema Istočnoj Europi i Južnom Kavkazu. Ovaj rad prikazat će razvoj bilateralnih odnosa Europske unije s državama Južnog Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan i Gruzija) kroz Sporazume o partnerstvu i suradnji, Europsku susjedsku politiku i Istočno partnerstvo. Cilj je ukazati na stratešku važnost Južnog Kavkaza za EU i izložiti ključne probleme s kojima se skupina bivših sovjetskih republika susreće od početaka svoje nezavisnosti. U želji da uspješno izbalansiraju vlastite nacionalne i političke interese, povijesne veze i tradiciju, ali i pritiske izvana, vanjskopolitička orijentacija južno kavkaskih zemalja vrti se u krugu izmeðu Rusije i Europske unije. Pritom, izmeðu njih samih postoje brojni problemi - nedostatak bilateralne i regionalne suradnje, te zaleðeni etnički problemi koji u svakom trenutku mogu prerasti u otvorene sukobe. Cilj je pokazati kako Europska unija, od raspada Sovjetskog saveza, različitim politikama i instrumentima djeluje u smjeru stabilizacije istočnog susjedstva. Iz pregleda bilateralnih odnosa Europske unije s Armenijom, Azerbajdžanom i Gruzijom, izvode se i ključni sigurnosni izazovi iz regije Južnog Kavkaza.
keywords: EU  Južni Kavkaz  Europska susjedska politika  Istočno partnerstvo  sigurnosni izazovi 
Lokalna politika u Republici Hrvatskoj i doba refleksivne modernosti: primjer lokalnih izbora 2017. godine u gradu Zaprešiću :: [>>>]
Jović, Luka; Brezovec, Erik; Sršen, Andreja
Ovaj rad polazi od pretpostavke kako biračko tijelo jedinica lokalne samouprave urbanog područja, točnije grada Zaprešića, nije svjesno sličnosti razmišljanja i ideja o pojedinim temama vezanim uz grad u kojemu žive. U tom kontekstu, ciljevi rada jesu ustvrditi važnost političkih programa pri odabiru biračkih preferencija u gradu Zaprešiću. Drugim riječima, istražuje se u kojoj su mjeri politički programi relevantni za biračke preferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Vodeći se teorijskim konceptima refleksivne modernosti i konceptom otuđenja u radovima Karla Marxa, preispituje se mogućnost refleksivnosti u lokalnoj politici u Republici Hrvatskoj (primjer grada Zaprešića). Rezultati istraživanja ukazuju na to da lokalna politika grada Zaprešića ne posjeduje potreban refleksivan karakter specifičan za suvremene demokratske procese, već se u većoj mjeri referira na nacionalnu politiku; gubeći pritom akcijsku komponentu koju lokalna politika treba posjedovati. Politička kampanja 2017. godine simbolizirana je političkim programima koji su konstruirani poopćeno, ne odajući pritom ozbiljnost u rješavanju pojedinih problema grada. ANOVA testom analize varijance dokazano je kako ne postoji statistički značajna razlika u slaganjima s tvrdnjama (političkim programima različitih stranaka) u odnosu na biračke preferencije građana grada Zaprešića na lokalnim izborima 2017. godine. Drugim riječima, programi političkih stranaka na lokalnim izborima 2017. godine nisu odigrali ključnu ulogu u odabiru predstavnika gradske vlasti.
keywords: lokalni izbori  grad Zaprešić  politika  preferencije  biračko tijelo  refleksivna modernost  demokratski proces 
Poitološka ekspertiza za javne politike :: [>>>]
Petek, Ana
Javne su politike, kao višedimenzionalan i izrazito kompleksan fenomen, nužno multidisciplinaran predmet istraživanja. Cilj je rada istražiti što je specifično politološko znanje o javnim politikama, odnosno koji je jedinstveni doprinos politologa izučavanju i upravljanju javnim politikama u svrhe profiliranja te mlade politološke discipline u Jugoistočnoj Europi. Rad je nastao kao rezultat pregleda temeljnih udžbenika javnih politika u svijetu i regiji, te literature o metodologiji i pristupima istraživanju u društvenim znanostima i politologiji. Kreće se od određivanja što su javne politike i što je politički aspekt javnih politika. Propituju se pristupi istraživanju javnih politika (policy studije). Zatim se identificiraju vrste profesionalne uporabe tih istraživanja (policy analize). Ključna je pretpostavka kako je politologija prvenstveno kompetentna za analizu aktera stvaranja politika. Osnovni je nalaz da temelj profesionalnog profiliranja politologa u javnim politikama, s obzirom da jedini rabe istraživačku perspektivu usmjerenu na aktere, reprezentativnost i legitimnost stvaranja politika, može biti jedan oblik participatorne policy analize.
keywords: javne politike; politologija; akteri javnih politika; policy studija; policy analiza 
Značajke francuskog sudjelovanja u misiji UNPROFOR-a 1992.-1995. :: [>>>]
Filipović, Vladimir
U radu se razmatraju odreðene značajke sudjelovanja francuskih vojnika u misiji Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine s ciljem odgovora na pitanje motiva francuskih kreatora politike da dobrovoljno pošalju vojnike unutar misije Ujedinjenih naroda. Fenomenu se u članku pristupa na temelju postavki neorealistične škole meðunarodnih odnosa, posebno mirovnih misija, koja motive država za sudjelovanjem u mirovnim misijama gleda kao borbu za vlastite interese. Istražuju se dostupni povijesni izvori, dokumenti i tisak, pomoću kojih se nastoje rasvijetliti zamršeni odnosi velikih sila i meðunarodnih organizacija.
keywords: Francuska  UNPROFOR  Domovinski rat  rat u Bosni i Hercegovini  vanjska politika  mirovna misija